Könyvtár

A könyvtár működésének célja, a működés feltételei

Az iskola könyvtára az iskola működéséhez, pedagógiai programjának megvalósításához, a neveléshez, tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, megőrzését, a könyvtári rendszer szolgáltatásainak elérését, továbbá a könyvtárhasználati ismeretek oktatását biztosító, az intézmény könyvtár-pedagógiai tevékenységét koordináló szervezeti egység.

Mind a könyvtárterem mérete, mind az állomány nagysága jóval felülmúlja az átlagos iskolai könyvtárakét. Több mint 30 ezer dokumentummal rendelkezik gyűjteményünk.

 

A tanulói tankönyvtámogatással kapcsolatos feladatok

Könyvtárunk részt vesz a normatív kedvezményre jogosult tanulók tankönyvellátásában.

Az iskolai könyvtár állományába veszi az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók számára beszerzett tankönyveket, azokat leltári nyilvántartásba veszi, majd kikölcsönzi a tanulóknak.

 

A könyvtár működésével kapcsolatos szabályok

A könyvtár szolgáltatásai

 • szépirodalmi könyvek, szakkönyvek, idegennyelvi könyvek és szótárak kölcsönzése

 • tankönyvek, tartós tankönyvek, különböző, a tanulmányi munkát elősegítő segédeszközök (pl.: térképek, példatárak, feladatgyűjtemények, tesztkönyvek stb.) kölcsönzése,

 • információgyűjtés az internetről a könyvtárostanár segítségével,

 • kézikönyvek helyben használata,

 • tájékoztató a diákok számára a könyvtár használatáról.

 • más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása

 • könyvtári órák, egyéb foglalkozások tartása

 • tájékoztatás nyújtása a nyilvános könyvtárak által nyújtott szolgáltatásokról

 

A könyvtár használóinak köre, a beiratkozás módja

Az iskolai könyvtár szolgáltatásait az intézmény valamennyi diákja és munkavállalója igénybe veheti. Az igazgató engedélyével a könyvtár szolgáltatásait külső személyek is igénybe vehetik.

 

A szolgáltatások igénybevételének feltételei

A könyvek, a különféle dokumentumok és ismerethordozók kölcsönzése és olvasótermi használata, a számítógép- és internethasználat térítésmentes.

 

A könyvtárhasználat szabályai

A könyvek kölcsönzésének időtartama szorgalmi időben egy hónap. Tanév végén a diákoknak minden könyvet vissza kell vinniük a könyvtárba (kivéve az ingyentankönyveket). A nyári szünidőre történő kölcsönzési szándékot előre jelezni kell, ez esetben az engedélyezett kölcsönzési időtartama a szünidő egészére kiterjed. Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett tankönyvek arra az időtartamra kölcsönözhetők ki, ameddig a tanuló az adott tárgyat tanulja. Egyéb ismerethordozók kölcsönzésének időtartama a mindenkori lehetőségek függvényében változik.

 

A nyitva tartás és a kölcsönzés ideje

Az iskolai könyvtár minden tanítási napon nyitva tart. A nyitva tartás ideje igazodik a diákok igényeihez és az iskolai (főként a színházteremben tartott) programokhoz. A kölcsönzési időről a tanulók az könyvtárterem ajtajára kifüggesztett, az iskolai könyvtár működésével kapcsolatos információkból tájékozódhatnak.

hétfő 7.30 – 15.30
kedd 7.30 – 15.30
szerda 7.30 – 15.30
csütörtök 7.30 – 15.30
péntek 7.30 – 15.30

 

Elérhetőségeink:

Tel.: 96/429-033 (porta), e-mail: konyvtar@pagisz.hu

Könyvtárosok: Barabás Rita, Szilágyiné Vajda Gyöngyi

 

Könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzat

A könyvtár használóinak köre

Az iskolai könyvtár korlátozottan nyilvános könyvtár. Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói és a tanulókon keresztül a szüleik használhatják. Szükség esetén az iskola tanulói számára előadást, foglalkozást tartó külső nevelő is igénybe veheti a foglalkozás megtartásához szükséges könyvtári szolgáltatást.

A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan.

Beiratkozás: a tanulói jogviszony, illetőleg a munkaviszony kezdetekor automatikus, megszűnésekor a könyvtári tagság is megszűnik.

A könyvtár beiratkozásnál a következő adatokat kéri:

 • név (asszonyoknál születési név),

 • születési hely és idő,

 • anyja neve,

 • állandó lakhely, illetve ideiglenes lakcím, ha az helyi vagy környékbeli,

 • személyi igazolvány vagy útlevél száma.

 • telefonos elérhetőség

Az adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni az intézménynek.

Az adatokat a könyvtár az integrált számítógépes rendszerében rögzíti, azokat csak az olvasóval való kapcsolattartáshoz, a könyvtári nyilvántartásokhoz illetve tartozás esetén a végrehajtási eljáráshoz használja fel.

 

A könyvtárhasználat módjai

 • helyben használat,

 • kölcsönzés,

 • könyvtárközi kölcsönzés,

 • csoportos használat

 

Helyben használat

Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók:

 • a kézikönyvtári állományrész,

 • a különgyűjtemények, audiovizuális (AV) anyagok, elektronikus dokumentumok, muzeális dokumentumok, folyóiratok legutolsó számai

A csak helyben használható dokumentumokat a szaktanárok egy-egy tanítási órára, indokolt esetben a könyvtár zárása és nyitása közötti időre kikölcsönözhetik.

A könyvtárostanár szakmai segítséget ad:

 • az információk közötti eligazodásban,

 • az információk kezelésében,

 • a szellemi munka technikájának alkalmazásában,

 • a technikai eszközök használatában.

 

Kölcsönzés

 • A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtárostanár tudtával szabad kivinni.

 • Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel szabad.

 • A kölcsönzés nyilvántartása informatikai eszközökkel történik.

A könyvtárból a tanulók egy alkalommal legfeljebb 10 dokumentumot kölcsönözhetnek egy hónap időtartamra, folyóiratok régebbi számait 1 hét időtartamra (kivéve tankönyvek). A kölcsönzési határidő egy – indokolt esetben két – alkalommal meghosszabbítható újabb három hétre. A több példányos kötelező és ajánlott olvasmányok kölcsönzési határideje és hosszabbítása szükség esetén négy hét lehet. A kölcsönzésben lévő dokumentumok előjegyezhetők.

A könyvtárral szemben fennálló késedelem, tartozás ideje alatt a könyvtár szolgáltatásai nem vehetők igénybe.

Az iskolából távozó, illetőleg az érettségiző tanulók esetében a tanulói jogviszony megszűnésének időpontjáig a kölcsönzött tankönyveket, tartós tankönyveket, egyéb könyvtári dokumentumokat vissza kell szolgáltatni.

Az elveszett vagy rongálástól könyvtári használatra alkalmatlanná vált dokumentumot az olvasó köteles egy kifogástalan példánnyal pótolni.

 

Könyvtárközi kölcsönzés

A gyűjteményünkből hiányzó műveket - olvasói kérésre - más könyvtárakból meghozatjuk. Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer - szolgáltató intézményeiből érkező eredeti mű kölcsönzése térítésmentes. Visszaküldésének postaköltsége az igénybe vevő olvasót terheli, más esetben a szolgáltató könyvtár díjszabása alapján, plusz a postaköltség.

A kérés indításakor az olvasót minden esetben tájékoztatni kell e tényről, illetve nyilatkoznia kell a térítési díj vállalásáról.

 

Csoportos használat

Az osztályok, a tanulócsoportok, a szakkörök részére a könyvtárostanár, az osztályfőnökök, a szaktanárok, a szakkörvezetők könyvtárhasználatra épülő szakórákat, foglalkozásokat tarthatnak.

A könyvtárostanár szakmai segítséget ad a foglalkozások megtartásához.

 

A könyvtár egyéb szolgáltatásai

 • információszolgáltatás,

 • szakirodalmi témafigyelés,

 • irodalomkutatás,

 • ajánló bibliográfiák készítése

 

Tankönyvtári szabályzat

A könyvtárban a tankönyvek külön állományrészt alkotnak, TK jelzéssel és folyamatos leltári számozással kerülnek felvételre a leltárkönyvbe.

A könyvtár a tankönyvek újrahasználásával, kölcsönzésével biztosítja a rászoruló tanulók ingyenes tankönyvhöz jutását. A kölcsönzés azt jelenti, hogy a tanulónak a tankönyvet a tanév végén, vagy a tanulói jogviszony megszűnésekor (pl. kiiratkozás) vissza kell szolgáltatnia a könyvtárba.

Az átvett könyveket a tanulók kötelesek a lehető legjobb állapotban megőrizni, a tankönyvekbe tollal beleírni, szöveget aláhúzni nem lehet.

Minden ingyenes tankönyvet addig használhat a tanuló, ameddig az adott tantárgyat tanulja az intézményben.

Az érettségi, illetve képesítő tantárgyak könyveit – a tanuló külön kérése esetén - legkésőbb a szóbeli érettségi, illetve képesítő vizsga kezdetéig tarthatja magánál.

A kölcsönzés lejárta után a vissza nem adott, vagy súlyosan rongált (tovább nem kölcsönözhető) könyvek árát a tanulóval az intézmény megfizetteti. Lehetőség van az elveszett vagy megrongálódott tankönyvet azonos vagy újabb kiadású, jó állapotú példánnyal pótolni! A rongálás mértékét a kölcsönző könyvtáros méri fel és dönti el, hogy az adott tankönyv használható-e.

A kártérítési díjat a könyvtárosok által felvett jegyzőkönyv alapján a tanuló köteles az intézmény pénztárába befizetni, a befizetést igazoló számlát pedig a könyvtárban bemutatni.

Az iskola tanulói az ingyenes tankönyvek átvételekor aláírásukkal igazolják, hogy átvették a könyveket és a jelen szabályzatot önmagukra nézve kötelezőnek érzik.

Az elhasználódott vagy elavult tankönyvek minden évben selejtezésre kerülnek.

Az ingyenes tankönyvre nem jogosult tanulók csak akkor kölcsönözhetnek tankönyvet a könyvtárból, ha a rászorultak már megkapták ingyentankönyveiket.